Siambrass โทร: 02 8109282-3,
081 4007446, 080 2292288
Make to Order
เชิงเทียนพรรษาปากบัวทองเหลือง
เชิงเทียนลายทองเหลืองชุบ
เชิงเทียนหัวโตทองเหลือง
ที่จุดเทียนทองเหลือง
ที่ดับเทียนทองเหลือง
ที่ปักเทียนทองเหลือง
เชิงเทียนรูปดาว
เชิงเทียนรูปพระจันทร์
เชิงเทียนรูปพระอาทิตย์
โตกทองเหลือง
โตกขอบมะยมลายกุหลาบทองเหลือง
โตกโบราณทองเหลือง
โตกแปดเหลี่ยมลายกุหลาบทองเหลือง
โตกราศีลายช้างทองเหลือง
โตกม้วนลายกุหลาบ
 
ราคาสินค้า