Siambrass โทร: 02 8109282-3,
081 4007446, 080 2292288
Make to Order
ถาดทองเหลือง
ถาด 12 ราศีลายช้างทองเหลือง
ถาดช่อดอกไม้ลายกุหลาบทองเหลือง
ถาดน้ำชารูปไข่ทองเหลือง
ถาดน้ำชาสี่เหลี่ยมทองเหลือง
ถาดเปลหูทองเหลือง
ถาดเปลเหลี่ยมทองเหลือง
ถาดแปดเหลี่ยมลายกุหลาบทองเหลือง
ถาดม้วนลายกุหลาบทองเหลือง
ถาดม้วนใหม่ทองเหลือง
ถาดลายองุ่นทองเหลือง
ถาดวางแก้วคู่ทองเหลือง
ถาดแสตนเลส
ราคาสินค้า